Ψηφιακό Βήμα

Περιγραφή:

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018

Λήξη Υποβολών: 17 Σεπτεμβρίου 2018

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων: έως 12 μήνες

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Χρηματοδότηση:

Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική) : 50.000.000 €

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά:

από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)

από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C249/01)
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
 • 2 τουλάχιστον γλώσσες
 • Μobile responsive
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
 • φιλοξενία (hosting, collocation)
 • σύνδεση στο διαδίκτυο
 • ψηφιακήδιαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
 • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

Ψηφιακό Άλμα

Περιγραφή:

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Άλμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018

Λήξη Υποβολών: 17 Σεπτεμβρίου 2018

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων: έως 18 μήνες

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Χρηματοδότηση:

Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική) : 50.000.000 €

Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες:

από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,

από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,

από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α)

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C249/01)
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
 • 2 τουλάχιστον γλώσσες
 • Μobile responsive
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
 • φιλοξενία (hosting, collocation)
 • σύνδεση στο διαδίκτυο
 • ψηφιακήδιαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
 • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

Αναβάθμιση εταιρειών franchising

Περιγραφή:

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων ΜικροΜεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.

Σκοπός - Διάρκεια:

Η υλοποίηση της πρότασης για την αναβάθμιση των υφιστάμενων ΜικροΜεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise συμβάλλει στη γενικότερη στρατηγική και τους επιμέρους στόχους του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ενώ αναμένεται να επιφέρει άμεσα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στους περισσότερους από τους τομείς προτεραιότητας (Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ).

Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης όλων των αναγκαίων ενεργειών για την ολοκλήρωση της πρότασης : 24 μήνες / 18 μήνες για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι των Πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου και ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος, στο πλαίσιο κοινής πρόσκλησης που θα εκδοθεί από ΕΦΔ. Ειδικότερα: α) οι επιχειρήσεις θα είναι Δικαιούχοι όσον αφορά το μέρος της κρατικής ενίσχυσης (πλαίσιο de minimis) για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων β) ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος, Συνδικαιούχος για την υλοποίηση δράσεων Τεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (Ενημέρωση των επιχειρήσεων, Σχέδιο αναβάθμισης επιχειρησιακής λειτουργίας, υποδειγματικές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας) και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φορέων τους (επιχειρηματιών / αυτοαπασχολούμενων) μέσω Συνδυασμένων δράσεων επιμόρφωσης, δικτύων μάθησης και σχημάτων mentoring, facilitating.

Χρηματοδότηση:

Συνολική Δ.Δ. της δράσης (ενδεικτική) : 25.000.000 €

Ο συνολικός Π/Υ των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 55.000.000 €. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 - 200.000 ευρώ.

 

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)

• Μηχανήματα και εξοπλισμό

• Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση

• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)

• Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας

• Μεταφορικά μέσα

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Περιγραφή:

Η νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Περίοδος Υποβολής

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 27.06.2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων: έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

Β) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV της Πρόσκλησης

Χρηματοδότηση:

Συνολική ΔΔ της δράσης : 150.000.000 €

Επενδυτικά σχέδια από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 1. Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης)
 2. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 3. Να λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
 4. Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 5. Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου

Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου

Μεταφορικά μέσα

Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε Πρόταση  θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Δικαιούχοι

Κατηγορίες Δικαιούχων / Συνδικαιούχων υπό την προϋπόθεση συνεργασίας τους, ως εξής:

Α. Υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης: ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και τον Εμπορικό Σύλλογο (Συνδικαιούχος).

Β. Για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται / καταγράφεται:

i. έλλειψη θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή /και

ii. μη αποδοχή από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο (ΔΣ) της συμμετοχής του Εμπορικού Συλλόγου ή /και

iii. απουσία στελέχωσης τουλάχιστον με έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλην των μελών του ΔΣ) του Εμπορικού Συλλόγου μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολών ήτοι την 29η Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι η μισθοδοσία του ανωτέρω εργαζόμενου δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης, τότε πραγματοποιείται :

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης: ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και το οικείο Επιμελητήριο της χωρικής περιοχής παρέμβασης.

Από τη συμμετοχή εξαιρούνται τα επιστημονικά επιμελητήρια

Χρηματοδότηση - Διάρκεια Πράξης

Ο Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 €.

Ο επιλέξιμος Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού) ανέρχεται κατά μέγιστο στο 1.500.000 €.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000€.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) για τις κατηγορίες 4 & 5 (όπως απεικονίζονται παρακάτω) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Ανοιγμένο κόστος ανά Επιχείρηση (κατά μέγιστο 2.000€) x Αριθμός Ωφελούμενων Επιχειρήσεων (εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις)**

** Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω ανοιγμένο κόστος ανά επιχείρηση είναι κατά μέγιστο και είναι στην διακριτική ευχέρεια του Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου να υποβάλει μικρότερο ποσό.

Δεν ορίζεται μέγιστος αριθμός επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση όμως ισχύει ο παρακάτω περιορισμός:

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου/ Επιμελητηρίου = 400.000€ >= Κόστος ανά Επιχείρηση (<=2.000) X Αριθμός Ωφελούμενων Επιχειρήσεων + Κόστος Κατηγορίας Ενεργειών 8 (προαιρετική κατηγορία) + Κατηγορία Ενεργειών 9 (προαιρετική κατηγορία).

Έναρξη Υποβολών: 29 Ιουνίου 2018

Λήξη Υποβολών: 24 Σεπτεμβρίου 2018

Προϋποθέσεις υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης

Κάθε εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει να ικανοποιεί σωρευτικά τις παρακάτω πέντε (5) προϋποθέσεις:

i) Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει:

- να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας α) ενός Δήμου (στην περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή β) Δημοτικής Ενότητας όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 ( ΦΕΚ 698/20.3.2014):

 για την ηπειρωτική χώρα άνω των 5.000 κατοίκων

 για τις νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 2.500 κατοίκων.

Επισημαίνεται ότι, Δήμος που αποτελείται από πολλές Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό > 5.000 κατοίκων, μπορεί να υποβάλει μια πρόταση χρηματοδότησης για παρέμβαση σε μια εκ των Δημοτικών του Ενοτήτων. Σε περίπτωση υποβολής από τον Δήμο περισσότερων από μια προτάσεων θα ακυρώνεται αυτόματα η συμμετοχή του Δικαιούχου / Συνδικαιούχου στην Πρόσκληση.

Στην περίπτωση που ο Συνδικαιούχος Επιμελητήριο έχει αρμοδιότητα σε γεωγραφική περιοχή μεγαλύτερη από την άνω οριζόμενη, ο Συνδικαιούχος μπορεί να συμμετέχει σε τέσσερα (4) διαφορετικά σχήματα (Δικαιούχος – Συνδικαιούχος) κατά μέγιστο, ήτοι τέσσερις (4) διαφορετικές προτάσεις με τέσσερις διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες / Δήμους.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι το Επιμελητήριο μπορεί να συμμετέχει σε τόσες διαφορετικές προτάσεις όσες τα στελέχη που απασχολεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ 3 στελέχη = δυνατότητα συμμετοχής σε 3 διαφορετικές προτάσεις) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τις τέσσερις (4).

- να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών.

Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθεί στο τέλος της Δράσης ολοκληρωμένη η πρόταση θα πρέπει η περιοχή παρέμβασης να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 μέτρα υφιστάμενο ή κατασκευασμένο πεζόδρομο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμό αυτών.

- να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους

ii) Για την συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:

 • η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων - ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης - και
 • η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων.

iii) Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ Α' βαθμού (Δικαιούχος) και Εμπορικού Συλλόγου (Συνδικαιούχος) ή Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχος).

iv) Ο Δικαιούχος (ΟΤΑ Α’ βαθμού) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: «2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «3. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».

v) Ο Συνδικαιούχος (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «4. Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις (εφεξής Ωφελούμενες Επιχειρήσεις) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ορίζεται ότι :

 Δύνανται να συμμετάσχουν στη Δράση και εμπορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την προϋπόθεση συμμετοχής των ισόγειων αυτών εμπορικών επιχειρήσεων.

 Δύνανται να συμμετάσχουν στη Δράση και λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιατρεία, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι-θέατρα, κέντρα αισθητικής), οι οποίες όμως δεν προσμετρούνται στους παραπάνω ελάχιστους περιορισμούς.

 Δύνανται να συμμετάσχουν στην Δράση και κενά ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης σε ποσοστό κατά μέγιστο 5% του συνολικού αριθμού των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών ανά Δικαιούχο – Συνδικαιούχο

1.Κατηγορίες Ενεργειών που υλοποιούν οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού:

Κατηγορία Ενεργειών 1: Αναβάθμιση δημόσιου χώρου - Υποχρεωτική Κατηγορία Ενεργειών

Μέχρι 85% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού) και υποχρεωτικά μία (ή συνδυασμό) εκ των ακόλουθων Κατηγοριών 2 ή / και 3.

Κατηγορία Ενεργειών 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης

Κατηγορία Ενεργειών 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας

Αθροιστικά για τις κατηγορίες 2 & 3 μέχρι 30% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄βαθμού).

Κατηγορία Ενεργειών 6: Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης – Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών

Μέχρι 4% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού).

Κατηγορία Ενεργειών 7: Ενέργειες Ωρίμανσης - Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών

Μέχρι 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού).

2.Κατηγορίες Ενεργειών που υλοποιούν ο Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο

Κατηγορία Ενεργειών 4: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής - Υποχρεωτική Κατηγορία Ενεργειών

Μέχρι 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο)

Κατηγορία Ενεργειών 5: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής

- Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών - Μέχρι 20% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο).

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) για τις κατηγορίες 4 & 5 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Ανηγμένο κόστος ανά Επιχείρηση (κατά μέγιστο 2.000€) x Αριθμός Ωφελούμενων Επιχειρήσεων (εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις)**

Κατηγορία Ενεργειών 9: Ενέργειες για την έκδοση αδειών – Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών - Μέχρι 20.000 € (κατά μέγιστο).

3.Κατηγορίες Ενεργειών που υλοποιούν ο ΟΤΑ Α βαθμού και ο Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο

Κατηγορία Ενεργειών 8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο / Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο - Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Κηφισίας 312 & Βασ. Γεωργίου 47, Χαλάνδρι,

152 32, Αττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: