«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

Βασικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Τι χρηματοδοτείται

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 200.000.000,00 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 50.000,00€.

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., κ.λπ.) που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Αττικής.

 • Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες:
 • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης
 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Το άθροισμα των εξόδων κατά το 2019 (αγορές εμπορευμάτων, α’ ύλες, ενοίκια, λειτουργικά έξοδα, κ.λπ.) να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
 • Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα έκαστης αίτησης χρηματοδότησης είναι η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής)!!!

Η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

 • Έναρξη Υποβολών: 23 Οκτωβρίου 2020
 • Λήξη Υποβολών:20 Νοεμβρίου 2020

Έλεγχος Επιλεξιμότητας – Υποβολή - Παρακολούθηση

Η συμβουλευτική μας ομάδα είναι έτοιμη να σας παράσχει τα εξής:

 • Έλεγχο Επιλεξιμότητας και Βαθμολόγηση της Αίτησης Ενίσχυσης
 • Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής
 • Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Πληρωμή Έργου

* Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας και τη βαθμολόγηση της αίτησής σας θα χρειαστούμε να μας στείλετε:

 1. Ενεργοί ΚΑΔ επιχείρησης από taxisnet μετά την 7/10/2020
 2. Συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας 2019 με αναφορά αριθμού ημερών εργασίας ανά εργαζόμενο
 3. Πίνακες Ε4 2018 και 2019 (ετήσιοι, συμπληρωματικοί, τροποποιητικοί)
 4. Έντυπο Ε3 2019
 5. Έντυπο Φ2 Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 και 2020

Επικοινωνία

 • Καλέστε ΤΩΡΑστο 2109633485 και ζητήστε να επικοινωνήσετε με ένα μέλος της συμβουλευτικής μας ομάδας για το παρόν πρόγραμμα και θα σας εξυπηρετήσουμε ΑΜΕΣΑ!
 • Συμπληρώστε μέσα από τη σελίδα του site μας () τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη ή

 

 

ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ!!!

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: