ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

• Ατομική επιχείρηση

• Εμπορική εταιρεία

• Συνεταιρισμός

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)

• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

• Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (σύμφωνα με τους περιορισμούς του Άρθρου 6)

 

Καθεστώτα ενίσχυσης

1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού (04/2017)

2. Γενική Επιχειρηματικότητα*

3. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ*

4. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

5. Συνέργειες και Δικτυώσεις

6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

7. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια - Αλυσίδες αξίας

8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους (04/2017)

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

• Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000

• Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και cluster: 250.000

• Μικρές επιχειρήσεις: 150.000

• Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.): 50.000

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΦΟΡΈΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

Κτηριακά (μέχρι 45% του συνόλου, 60% για τουριστικά, 70% για logistics, 80% για διατηρητέα), αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού, αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών

γνώσεων, Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

 

`Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΆ:

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Δαπάνες εκτός Περιφερειακών ενισχύσεων:

• Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

• Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

• Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ

• Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ

• Δαπάνες για cluster καινοτομίας

• Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

• Επενδυτικές δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας

• Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για:

• Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ

• Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

• Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

 

Είδη ενισχύσεων

1. Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

2. Επιχορήγηση: δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη,

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο

5. Χρηματοδοτικά εργαλεία (κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνειο)

6. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

7. Ταχεία αδειοδότηση

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: